STATUT
STOWARZYSZENIA „Ab Ovo” w Krakowie
(tekst jednolity)
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Ab Ovo” i zwany jest w dalszej treści statutu Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07. 04. 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz.
855 z 2001r. ze zmianami) i na podstawie niniejszego Statutu.


§ 2
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Krakowie
§ 3
Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium całego kraju.
§ 4
Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem: Stowarzyszenie „Ab Ovo” z zachowaniem obowiązujących w tej mierze
przepisów.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
ROZDZIAŁ II
Celem Stowarzyszenia jest:
§ 6
1. Podstawowym celem Stowarzyszenia są działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego, a w szczególności :
a. Prowadzenie działalności na rzecz, kształtowania i ochrony środowiska oraz rozwoju sportu i rekreacji.
b. Prowadzenie edukacji ekologicznej i propagowania działalności proekologicznej.
c. Ochrona populacji ryb
d. Poprawa geomorfologicznych właściwości koryt rzek
e. Poprawa termiki wody w korytach rzek
f. Utrzymanie lub stworzenie dostępu tarlakom do naturalnych terenów tarliskowych
g. Ochrona fizyczna tarlisk
2. Wszystkie cele, Stowarzyszenie realizuje w oparciu o postanowienia obowiązującego prawa.
§ 7
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie sportu, rekreacji
b. działania zmierzające do ochrony przyrody, w szczególności rzek i terenów przyległych
c. prowadzenia edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych
d. działania zmierzające do ochrony wód przed zanieczyszczeniem
e. użytkowanie wód i prowadzenie na nich racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej w granicach i zgodnie
z obowiązującymi przepisami
f. wspieranie finansowe działań ekologicznych
g. organizowanie i inicjowanie działalności wędkarskiej
h. pobudzenie ofiarności i gromadzenia środków finansowych i dóbr materialnych pochodzących od instytucji i
osób prywatnych w kraju i za granicą, na realizacje statutowych celów.
Stowarzyszenie będzie współpracowało z organizacjami ekologicznymi, Strażą Rybacką, Policją Państwową oraz organami
Administracji Państwowej i Terenowej min. poprzez własną powołaną zgodnie z przepisami prawa Społeczną Straż Ochrony
Środowiska.
§ 8
Stowarzyszenie przyznaje nagrody i wyróżnienia dla osób i instytucji, których działalność w sposób istotny służy realizacji
celów określonych statutem.
ROZDZIAŁ III
§ 9
1. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw
publicznych, oraz posiadające walory moralne dające rękojmie etycznego wykonywania wędkarstwa.
2. W poczet członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd po pozytywnym zaopiniowaniu kandydatury.
3. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia może nastąpić po przedłożeniu Zarządowi pisemnej deklaracji o chęci
przystąpienia do Stowarzyszenia.
4. Każdy członek stowarzyszenia ma obowiązek uiszczać stosowną składkę członkowską.
5. Członkiem Stowarzyszenia może być również, cudzoziemiec posiadający prawo pobytu lub kartę stałego pobytu w
R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j i s p e ł n i a j ą c y w a r u n k i o k r e ś l o n e s t a t u t e m .
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych
b. młodzieżowych
c. wspierających
2. Stowarzyszenie zrzesza, członków na warunkach podanych niżej:
a. członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,
przyjmująca statut Stowarzyszenia oraz zobowiązująca się uiszczać stosowne opłaty.
b. Członkiem młodzieżowym może zostać osoba fizyczna która nie ukończyła 18 lat. Członkowie młodzieżowi
są zwolnieni z opłat członkowskich. Z chwilą ukończenia 18 roku życia członek młodzieżowy staje się
pełnoprawnym członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
c. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
lub prawna, która zadeklaruje poparcie materialne i rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia. Cz łonków
wspierających przyjmuje na podstawie deklaracji Zarząd Stowarzyszenia. Osoba prawna działa przez
swojego przedstawiciela.
§ 10
Prawa członków Stowarzyszenia
1. Zwyczajny członek Stowarzyszenia ma prawo
1. Uczestniczyć w decydowaniu o sprawach Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
3. Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia na zasadach określonych w niniejszym
statucie.
4. Wysuwać postulaty i wnioski do władz lub organów Stowarzyszenia, poddawać krytyce ich działalność oraz
zwracać się do nich z pytaniami i skargami.
2. Członek wspierający i członek młodzieżowy Stowarzyszenia, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
posiada prawa określone w punkcie 1 niniejszego paragrafu
§ 11
Obowiązki członków Stowarzyszenia:
1. Zwyczajny członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
a. Przestrzegania statutu i innych aktów władz Stowarzyszenia.
b. Czynne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia.
c. Uiszczanie składek członkowskich, za rok bieżący do końca marca każdego roku.
d. Przestrzeganie zasad etyki wędkarskiej oraz kierowanie się zasadami koleżeństwa, stanie na straży dobrego
imienia Stowarzyszenia.
e. Czynne popieranie celów Stowarzyszenia.
f. Wykonywanie sumiennie zadań, które zostaną mu powierzone przez władzę Stowarzyszenia ochranianie
mienia Stowarzyszenia jako wspólnego dobra wszystkich jego członków.
g. Branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia.
h. Uczestniczenie w walnych zebraniach Stowarzyszenia.
i. Każdy członek Stowarzyszenia jest społecznym strażnikiem ochrony przyrody i środowiska.
2. Członek wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń
oraz przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 12
1. O skreśleniu z listy członków decyduje Zarząd. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić przez:
a. rezygnację pisemną złożoną Zarządowi Stowarzyszenia,
b. działanie sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia lub na szkodę Stowarzyszenia
a. utratę praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
b. nie uiszczenie składki członkowskiej
c. śmierć członka.
2. Od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia złożone w terminie 30 dni od dnia dostarczenia zainteresowanemu przez Zarząd decyzji o skreśleniu.
W przypadku nie złożenia odwołania decyzja wchodzi w życie
ROZDZIAŁ IV
§ 13
Władze Stowarzyszenia – organy
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd
2. Organami Stowarzyszenia są:
a. Komisja Rewizyjna,
b. Sąd Koleżeński
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia i Organów wynosi 5 lata, a ich wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym
l u b j a w n y m , o s p o s o b i e g ł o s o w a n i a d e c y d u j e W a l n e Z e b r a n i e C z ł o n k ó w .
Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz Stowarzyszenia powinno nastąpić 7 dni od daty wyborów.
Zarząd składa się z 3 do 9 członków, w tym:
a. Prezesa
b. Dwóch Vice Prezesów
2. Członkowie organów stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia za swoją działalność w ramach władz
Stowarzyszenia lub organów Stowarzyszenia.
§ 14
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższa władzą w Stowarzyszeniu.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd nie rzadziej nią jeden raz w ciągu roku,
powiadamiając pisemnie członka Stowarzyszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie zebrania.
4. Z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub połowy członków Stowarzyszenia Zarząd jest
zobowiązany zwołać nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia dla rozpatrzenia ważnych spraw związanych
ze statutowymi celami działania Stowarzyszenia.
5. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powinno być złożone na piśmie z podaniem
celu jego zwołania.
6. Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia powinno, być zwołane w takim terminie, by mogło się ono odbyć
w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wyłącznie w celu rozpatrzenia problemu, dla
którego zostało zwołane.
8. Postanowienia ust. 3 stosuje się również do Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
9. W przypadku gdy Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie było władne do podejmowania uchwał z braku
quorum, Zarząd wyznacza nowy termin posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w takiej sytuacji
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może podejmować uchwały jeśli w jego posiedzeniu uczestniczy co
najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
10. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
a. ustalania kierunków działania Stowarzyszenia,
b. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. określenie wysokości trybu i terminu uiszczania składek członkowskich,
d. dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
e. decydowanie o ograniczeniu kompetencji Zarządu do podejmowania zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia,
f. uchwalanie budżetu,
g. wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia,
h. wybór i odwołanie członków zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
i. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, oraz
podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium tym organom,
j. rozpatrywanie odwołań członków od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
k. ustalenie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej,
l. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
m. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może obradować i podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad podanych do wiadomości członkom Stowarzyszenia w sposób określony w ust. 3.
§ 15
1. Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Liczba członków Zarządu stanowi od 3 do 9 osób.
3. W drodze odrębnej uchwały Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera Prezesa.
4. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes Stowarzyszenia lub z jego upoważnienia jeden z zastępców.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a. przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
b. zwoływanie posiedzeń Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i przygotowywanie porządku obrad,
c. przedkładanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań z realizacji uchwał określających
kierunki działania Stowarzyszenia,
d. przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia, skreślania członka oraz stwierdzanie ustania członkostwa,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, oraz podejmowanie zobowiązań majątkowych do wysokości
określonej uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
f. Zatrudnianie, zwalnianie i określanie treści stosunku pracy zatrudnionych w instytucjach powołanych przez
Stowarzyszenie.
2. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich
składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ
zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
3. Władze Stowarzyszenia mogą w drodze uchwały odwołać każdego swojego Członka nie wywiązującego się
z powierzonych mu obowiązków a na jego miejsce powołać innego do czasu najbliższego Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia.
4. Jeśli niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz postanowienia
Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego
składu członków tych władz. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos Prezesa właściwej władzy
Stowarzyszenia.
5. Jeśli właściwa władza Stowarzyszenia nie postanowi w drodze tajnego głosowania inaczej, uchwała i postanowienia
władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym.
§ 16
Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród kandydatów zaproponowanych przez
członków Stowarzyszenia, nie będących członkami Zarządu.
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3-5 osób, które wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia nie rzadziej niż raz w ciągu roku.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie wszechstronnej kontroli statutowej dzia łalności
Stowarzyszenia i prowadzonych przez nie instytucji.
4. Szczegółowy tryb i zakres działań Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.
5. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby spokrewnione w I stopniu z członkiem Zarządu.
§ 17
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu. Wyboru Sądu
Koleżeńskiego dokonuje Walne zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
a. rozpatrywanie każdego wniosku pisemnego członka Stowarzyszenia,
b. rozpatrywanie sporów pomiędzy władzami Stowarzyszenia a członkami Stowarzyszenia,
c. wymierzanie kary: nagany, upomnienia, zawieszenia w prawach członka na czas od 6 miesięcy do 2 lat,
d. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków
2. Sąd Koleżeński po przeprowadzeniu postępowania wydaje orzeczenie, które podaje do wiadomości Zarządu. Stronom
sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W
okresie odwołania do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia osoba odwołująca się
jest zawieszona w prawach członka.
3. Orzeczenia Sądu zapadają zwykłą większością głosów członków Sądu.
4. Kary określone w ust. 2 pkt. c wymierza w przypadku naruszenia Statutu Stowarzyszenia
5. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu określa odrębny regulamin, uchwalony przez ten Sąd.
ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia
§ 18
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku
Stowarzyszenia, oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie obowiązującymi przepisami.
3. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której
dochody zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych.
§ 19
1. Uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia jest Prezes samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie.
2. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.
§ 20
1. Gospodarka majątkiem Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie preliminarza obejmującego dochody i wydatki.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Preliminarz ustala Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu i przedstawia do zatwierdzenia przez Walne Zebranie.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia Końcowe
§ 21
1. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Wnioski złożone w tym przedmiocie Zarządowi obligują go do zwołania zebrania Członków Stowarzyszenia w ciągu
2-ch miesięcy licząc od daty wpłynięcia wniosku.
§ 22
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia oprócz przypadków określonych w przepisach prawa, może nastąpić tylko na mocy
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia jego majątek przeznacza się na cel określony uchwałą Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Walne Zebranie Członków zwołane w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, wyznaczone w drugim terminie, może
podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.
§ 23
1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
2. Obowiązki likwidatora określa ustawa- Prawo o Stowarzyszeniach.
3. Majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Postępowanie końcowe i dodatkowe
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.
§ 24
Statut niniejszy został uchwalony przez Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia w
dniu 12 stycznia 2008 roku